Proffesiynnol, Cyfeillgar, Dibynadwy  

Mae  Gwasanaethau Coed Nant yn gwmni proffesiynnol, cyfeillgar a dibynadwy sy’n arbenigo mewn ystod eang o wasanaethau trin coed. Yn un o brif gwmniau trin coed Gwynedd mae ein ymgynghorwyr profiadol, dringwyr a staff ar y tir wedi ei hyfforddi ai cymwyso yn llawn. Mae'r cwmni yn dal trwyddedau NPTC, CHAS a carrio gwastraff sydd yn cael ei gyflwyno gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 

Mae ein enw da ardderchog,  a’r rhestr faith o gwsmeriaid bodlon yn dyst i’n gwaith crefftus, ein sylw i fanylder, cyfathrebu clir, a gonestrwydd.
   
Mae’r cwmni wedi ei leoli yn Nyffryn Nantlle, ond yn gweithio yn yr ardal sy’n cwmpasu Gwynedd, Môn, Conwy ac ar draws Gogledd Cymru.
Mae gan Rhodri Gwyn Williams, perchennog y Cwmni,  a’i dim proffesiynnol gyfoeth o brofiad o weithio yn y sector gyhoeddus, domestig a masnachol.

Rydan ni’n cydnabod  fod rhaid cynnal a chadw coed i sicrhau eu parhad. Mi fyddwn ni bob amser mor gystadleuol a phosibl, gan gynnig gwerth am arian a gwasanaeth or safon uchaf.

Mae Gwasnaeth Coed Nant Cyf yn gweithredu dan yswiriant llawn ar draws Gwynedd, Conwy, Ynys Môn a Gogledd Cymru.

Friendly, Reliable, Professional 

Nant Tree Service are a friendly, reliable and above all professional company specialiing in domestic and commercial tree surgery. We are one of Gwynedd’s leading tree surgeons with fully trained and experienced consultants, climbers and ground staff.Nant Tree Services hold NPTC, CHAS
licence and has a waste carier permit issued by Natural Resource Wales.   

Our excellent reputation and long list of satisfied clients attest to our superior craftsmanship, attention to detail, clear communication, honesty and integrity.
   
Based in Dyffryn Nantlle, Nant Tree Services cover Gwynedd, Anglesey, Conwy and the North Wales area. The company proprietor, Rhodri Gwyn Williams and his team of professional staff have a wealth of experience in domestic and commercial tree surgery.

We understand that trees need to be maintained and managed to ensure their preservation. We always aim to be as competitive as possible as to ensure value for money and service of the highest standard.
   
Nant Tree Services are fully insured and operate accross Gwynedd, Anglesey, Conwy and North Wales.
EIN CWSMERIAID 
OUR CUSTOMERS
   Os ydych yn gwsmer domestig neu fasnachol , gallwn helpu gyda phob agwedd ar waith trin coed. Rydym wedi gwneud gwaith i nifer o gwsmeriaid yn y sector fasnachol a chyhoeddus yn y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys; Cyngor Gwynedd, Cartfefi Cymunedol Gwynedd, Manweb / Scottish Power, Grŵp Cynefin a Dawnus.
 
Fel darparwyr a chontractwyr cofrestredig ar mae gwiriadau llym wedi eu gwneud ar ein cymwysterau proffesiynnol,
hyfforddiant, ansawdd ein gwaith, ein trefniadau Iechyd a Diogelwch a gofal cwsmer. Maw gwiriadau hefyd wedi eu gwneud ar ein staff er mwyn iddynt gael eu caniatáu i weithio mewn lleoliadau fel ysgolion, tai cymdeithasol, cartrefi gofal ac ati.
Whether you are a domestic or commercial customer, we can assist with all aspects of tree surgery work, we have carried out work for a number of large Commercial & Public Sector customers in recent years, such as: Gwynedd Council, Cartfefi Cymunedol Gwynedd (CCG Housing Association), Manweb/Scottish Power, Grwp Cynefin (formerly Tai Eryri Housing Association) and Dawnus.

As registered and approved contractors for these organisations, stringent checks have been made into our professional qualifications, quality of work, our Health & Safety protocols and customer care. Personal background and security checks have been carried out on our staff in order for them to be permitted to work in areas such as schools, social housing, care homes etc.