amcan bris am ddim  
free quote

Ymdrin a phob agwedd o waith coed


Mae Gwasanaeth Coed Nant yn ymdrin a phob agwedd o waith coed i'r sector breifat a gyhoeddus yng Ngwynedd, Conwy, Ynys Môn  ac ar draws Gogledd Cymru. Os ydych wedi profi difrod storm, angen cynnal a chadw ystadau neu am dacluso ychydig ar yr ardd; mae Gwasanaeth Coed Nant yn arbenigo mewn ystod eang o waith trin coed, gwrychoedd a thorri gwair.​Gan ddefnyddio technegau trin coed ar offer ddiweddaraf gallwn sicrhau bod eich coed yn cael ei trin a'u cynnal gyda'r amhariad lleiaf i chi ac eich eiddo. Bydd yr holl waith yn cael ei wneud gan ymgymerwyr coed cofrestredig. Rydym yn gwmni proffesiynnol a chyfrifol wedi yswirio yn llawn ar gyfer Atebolrwydd Cyhoeddus i  £5 miliwn, yn ogystal mae genym yswiriant atebolrwydd Cyflogwyr a Llygredd. Felly pan yn gweithio ar eich rhan, gallwch fod yn sicr fod eich cartref ac eiddo wedi’i yswirio.


Providing a compleate range of tree care service


Nant Tree Services provides a compleate range of tree care service to the commerical, public and domestict sectors in Gwynedd, Anglesey, Conwy and accross North Wales. From storm damage, estate maintanance to keeping the garden tidy, Nant Tree Services offers a wide range of proffessional tree care, veigitation growth and grass cutting services.Using the latest tree surgery techniques and equipment we ensure your trees are cared for and maintained with minimal disruption to you, your trees and their surroundings. For your ease of mind, you can be assured that all your tree work will be carried out by a fully qualified tree surgeon. We are fully insured with Public Liability Insurance of £5 million as well as Employers and Pollution liability insurance, so if by the very, very remotest chance a mishap should occur whilst we carry out work on your behalf, you and your property will be insured against any loss or damage.

   

Amrediad Ein Gwasanaethau Coed
   
Our Range of Tree Services
   
Asesu a Rheoli Coed

Gall ein Swyddogion Trin Coed profiadol archwilio eich coed ac edrych am arwyddion o afiechyd, difrod neu ansefydlowgrwydd. Mae coeden beryglus yn aml  mewn cyflwr gwael yn debygol o ddymchwel mewn rhan neu yn gyfan. Gallwn gynnig cymorth a chyngor i chwi ar reoli eich coed.  Mae’n bwysig adnabod a rheoli afiechydon megis ffwng a haint. Gallwn eich cynghori  ac argymell hefyd os byddwch am wneud cais i gael caniatad cynllunio sydd yn ymwneud a torri coed. Byddwn bob amser ar gael mewn argyfwng neu ar ol storm.
   
Tree Assessment and Management

Our very experienced and qualified Tree Surgeons can inspect your trees to check for any signs of disease, damage or instability, whether it is dangerous or not. A dangerous tree is one which is in such a poor condition that it may be about to collapse either in part or whole.​ We can also help and advise you on tree management, for example to let more light into your home or garden; improve storm resistance, prune trees near gutters or buildings, neighbouring and boundary tree pruning, re-pollarding, tree planting, fungi and pest or disease identification, planning applications concerning trees, storm damaged trees and emergency call out.
   
 
 

 

Clirio, Chwalu a Hollti Coed

Rydym yn cynnig gwasanaeth clirio safle yn gyfan gwbwl neu yn rhannol o goed, gwrych a thyfiant. Rydym yn defnyddio dulliau arbenigol a pheiriannau chwalu (chipper) a mae gan y cwmni drwydded cario gwastraff sy'n cael ei reoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Gallwn gyflwyno dyfynbris ar gyfer clirio safle ar gyfradd fesul diwrnod neu ar gyfer y prosiect cyfan. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau hollti coed.

Site Clearance,Chipper and Log Splitting 

We offer total and parcial site and land clearance of trees, shrub and vegitation. We use specialist methods and machinery / chippers and hold a waste carier permit that is issued by Natural Resource Wales. For site and vegitation clearance we are happy to quote for specific day rate or provide quotations for the whole project. We also offer log spliiting services.
   
Torri Gwair

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth torri gwair a strimio er mwyn creu lawntiau parcdir a gerddi bendigedig! Rydym yn defnyddio offer proffesiynol a fydd yn sicrhau y canlyniadau gorau. Os oes angen torri bob wythnos , bob pythefnos neu cynnal a chadw misol rydym yn gwarantu y bydd eich lawnt yn edrych yn fendigedig.

Grass Cutting 

We also offer grass cutting and strimmer services to create beautiful lawns, parkland and gardens. We use professional equipment which will ensure the best results. Whether you require weekly, fortnightly or monthly lawn maintenance we guarantee that your lawn will look fabulous.
   
 
 

 

Torri a Datgymalu Coed
   
Weithiau  pan fydd coeden wedi ei ddifrodi neu yn wan oherwydd afiechyd, mae torri neu ddatgymalu yn angenrheidiol. Mae  “torri’r” goeden yn golygu ei thorri yn agos i’r bon. Os yn bosib, drwy ddefnyddio technegau torri arbennigol byddwn yn torri coed yn gyfan, mewn un darn. Unwaith bydd y goeden wedi ei dymchwel byddwn yn eu thorri er mwyn ei gwneud yn haws i gludo. Er hyn ni fyddwn yn argymell y dull hwn o dorri coed mewm llecyn neu leoliad cyfyng. Mae’r broses yma ym golygu datgymalu’r goeden mewn rhannau, ddarn wrth ddarn. Mae’r dechneg yma yn ddelfrydol wrth drin coed sydd wedi pydru, yn beryglus neu wedi ei difrodi gan storm. Mae defnyddio’r dull yma yn fanteisiol hefyd pan fydd y goeden yn agos i adeiladau neu ardaloedd cyfyng megis gerddi.
   
Tree Felling and Dissmantling

Due to storm damage, disease or the vacinity to buildings trees require felling or dismantling. If possible we use directional tree felling and tree surgery techniques from ground level. Once the tree is lying on the ground it is cut into sections for easier removal.However, we often find trees which are located in the vacinity of buildings, greenhouses and sheds. Tree removal in confined and built up spaces are dissmantled in sections using rope and harness methods . During the tree removal process specialist rigging equipment and ropes are used to lower the timber to the ground safely and securely. 
  
Tocio a Thyneuo Coed
   
Gall y modd mae coeden yn cael ei thocio a tyneuo gael effaith ar dyfiant, edrychiad a sefydlogrwydd y goeden. Gall tocio coeden fod yn angenrheidiol i gadw'r goeden mewn cyflwr diogel. Rhaid weithiau tocio a tyneuo brigau fydd wedi gwywo. Bydd tocio yn ysgogi tyfiant ac yn rheoli maint a ffurf y goeden. Mae tocio hefyd yn gyfrwng i wella ansawdd blodau a ffrwythau. Bydd tocio anghywir yn gallu arwain at gael coeden beryglus , ddi-siap neu gydag afiechyd.
   
Tree Pruning and Thining


How a tree is pruned and thined will greatly effect the grwoth, vigor and stabillity of the tree.  Tree pruning may be necessary to maintain a tree in a safe condition, to remove dead branches, to promote growth, to regulate size and shape or to improve the quality of flowers, fruit or timber. Improper pruning can lead to trees becoming unsightly, diseased and/or potentially dangerous.